Advokat/-fullmektig – arbeidslivsjuss og virksomhetsstyring

Homble Solheim er et forretningsjuridisk advokatfirma spesialisert i arbeidslivsjuss og virksomhetsstyring. Som nisjefirma tilbyr vi tjenester av ypperste kvalitet. Advokatene våre rangeres blant Norges ledende i arbeidsrett og pensjon i de sentrale internasjonale rangeringene til Legal 500 og Chambers & Partners. Vi er opptatt av å gi klientene våre personlig oppfølging med høy faglig kvalitet.…

Les mer

Avskjed og oppsigelse begrunnet i instruksbrudd

Hvis man skal avskjedige eller si opp en ansatt på grunn av instruksbrudd bør man være sikker på at det faktisk er gitt en instruks. Ellers går det skikkelig galt! Instrukser fra arbeidsgiver kan ha ulikt formål og innhold, og kan være både muntlig og skriftlig, generelle (for alle arbeidstakere) eller spesielle (for individuelle arbeidstakere…

Les mer

Krav om etterinnmelding i tjenestepensjonsordning foreldes etter foreldelseslovens alminnelige regler

Høyesterett har i sak HR-2023-1637 tatt stilling til et viktig prinsippspørsmål om foreldelse av krav om etterinnmelding (og premieinnbetaling) i tjenestepensjonsordninger. Spørsmålet i saken var om Tromsøysund (kirke)sokn pliktet å etterinnmelde en musiker i soknets tjenestepensjonsordning med virkning fra 1. januar 2013. Bakgrunnen for tvisten var at lagmannsretten hadde kommet til at musikeren var å…

Les mer

Har tillitsvalgte varslervern?

Høyesterett har besluttet å fremme anken over Frostating lagmannretts dom av 3. mars 2023 (sak 22-127786ASD-FROS) til behandling for så vidt gjelder spørsmålet om en tillitsvalgt var å anse som varsler etter arbeidsmiljøloven kapittel 2A. Høyesteretts standpunkt vil kunne få stor betydning for dialogen og samarbeidet mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte, enten virksomheten er tariffbundet eller…

Les mer

Plikter arbeidsgiveren å fremlegge varsler og opplyse om identiteten til varslere i rettssaker?

Borgarting lagmannsrett har i kjennelse (LB-2023-67604) tatt stilling til om arbeidsgiveren (Det Norske Travselskap) pliktet å opplyse om identiteten til varslere i forbindelse med en rettssak. Den konkrete saken gjaldt et krav om erstatning for ærekrenkelser. Saksøkeren, som var tidligere tillitsvalgt i Det Norske Travselskap, krevde at arbeidsgiveren fremla varslene fra og opplyste om identiteten…

Les mer

Nytt forsøk på å forhandle pensjonsregler for ansatte med særaldersgrense

Arbeidsgiver- og arbeidstakersiden skal nå forsøke å bli enige om nye regler om pensjon for ansatte med særaldersgrense. Forhandlingene har stor betydning for det framtidige pensjonsnivået for flere hundre tusen ansatte i offentlig sektor. Med virkning fra 2020 ble det gjort store endringer i reglene om pensjon og pensjonsopptjening i offentlig sektor. Den gamle 66…

Les mer