Artikler feb 8, 2024 3 minutter

Fempunktsplan for økt åpenhet om aksjeeiere

Del nyhetsinnlegget

Fant du dette nyhetsinnlegget nyttig? Da hadde vi satt pris på at du deler det videre i sosiale medier.

Vet du hvem som eier selskapet du jobber i? Og har ditt selskap rapportert eierskapet på riktig måte? Næringsministeren iverksetter tiltak for mer åpenhet, så nå er det tid for å sørge for at ditt selskap har orden på rapporteringen.

Intrikate strukturer kan kamuflere selskapers reelle eiere og bidra til å skjule økonomisk kriminalitet. Næringsminister Jan Christian Vestre har satt økt åpenhet om eierskapet på agendaen og lansert en tiltaksplan i fem punkter:

  1. Bedre konsernrapportering
  2. Forskrift om bedre tilgang til aksjeeierboken og aksjeeierregisteret
  3. Forskrift om innsyn i forvalterregisterte aksjer
  4. Nedsette en arbeidsgruppe
  5. Register over reelle rettighetshavere

Nedenfor finner du det viktigste om hvert av tiltakene.

Merk at tiltakene også retter seg mot bedre etterlevelse av dagens regler, så dette er et godt tidspunkt for å sørge for at ditt eget selskap rapporterer og gir innsyn på riktig måte.

1. Bedre konsernrapportering

«Vi har tall som indikerer at rundt 100.000 selskaper ikke har rapportert at de inngår i et konsern», uttalte næringsministeren på sin åpenhetsfrokost tidligere i år. I så fall er det mange selskaper som har en jobb å gjøre for å sørge for at de rapporterer riktig.

For å få rask bedring, pekte næringsministeren på behov for både bedre informasjon om reglene og vurdering av regelverket. Han oppfordret selskapene til å gjennomgå og registrere riktige opplysninger.

Riktig konsernrapportering kan nå få økt betydning som følge av de nye konsernreglene i arbeidsmiljøloven som trådte i kraft 1. januar 2024. Disse reglene innebærer for eksempel at arbeidstakere ved nedbemanning får fortrinnsrett til stillinger i hele konsernet. Ved anvendelsen av de nye reglene blir det avgjørende å ha en komplett oversikt over hvilke selskaper som inngår i konsernet.

Lurer du på om ditt selskap har overholdt registreringsplikten? Dagens krav om registrering av konserntilknytning er regulert i enhetsregisterloven, og du kan undersøke i Brønnøysundregistrene om det er registrert at ditt selskap inngår i et konsern (brreg.no).

2. Forskrift om bedre tilgang til aksjeeierboken og aksjeeierregisteret

Departementet vil gjøre det enklere å få innsyn i aksjeeierboken og aksjeeierregisteret, og dermed opplysningene om hvem som eier aksjene. Næringsministeren påpeker at den faktiske åpenheten ikke er like stor som den rettslige. For å gjøre noe med dette, vurderer departementet å innføre frister og sanksjoner, og at innsynet skal gis digitalt.

Retten til innsyn er regulert i aksjeloven § 4-6 og allmennaksjeloven § 4-5. De to lovbestemmelsene har allerede hjemmel til å fastsette en forskrift med nærmere bestemmelser om innsynsretten, inkludert frist for å gi innsyn og betaling av gebyr.

3. Forskrift om innsyn i forvalterregistrerte aksjer

Næringsministeren peker på utfordringer med å få innsyn i forvalterregistrerte aksjer. For forvalterregistrerte aksjer er det en forvalter som er innført i aksjeeierregisteret i stedet for en utenlandsk eier. Dette kan gjøre det vanskelig å finne ut hvem som er reell eier.

Næringsministeren går ikke i dybden på hva han vil gjøre, men peker på at han skal sørge for at innsynsretten i forvalterregistrerte aksjer kan tre i kraft, slik at det blir mulig å finne ut hvem som er reelle eiere. Dette refererer seg til at det er vedtatt i allmennaksjeloven en bestemmelse om styrket innsyn i forvalterregistrerte aksjer, men som ennå ikke er satt i kraft. Når bestemmelsen trer i kraft, foreligger det hjemmel for å gi en forskrift med utdypende bestemmelser. Det er altså ikke nytt krutt næringsministeren lanserer, men en oppfølging av det som allerede er vedtatt.

4. Nedsette en arbeidsgruppe

Departementet har nedsatt en arbeidsgruppe som skal gi anbefalinger om hvordan man kan oppnå større åpenhet og hvordan rammene bør være. Arbeidsgruppen skal gi sine innspill i løpet av juni 2024, og arbeidet vil være del av grunnlaget for et høringsnotat departementet utarbeider.
Arbeidsgruppen skal blant annet vurdere balansen mellom åpenhet om aksjeeiere, og andre hensyn som personvern og sikkerhet. Gruppen skal hensynta ressursbruk, herunder kostnader som pliktsubjektene påføres så vel som bruken av offentlige midler.

5. Register over reelle rettighetshavere

Næringsministeren viste til at finansministeren jobber med et register over reelle rettighetshavere. Dette registeret ble vedtatt ved lov allerede i 2019 og er blant annet ledd i tiltak mot hvitvasking og terror. Imidlertid har det oppstått flere utfordringer med ikrafttredelse av alle lovens bestemmelser og iverksettelsen av det nye registeret.

Næringsministeren viste til at finansministeren hadde sendt et forslag på høring og ville få registeret i gang så fort som mulig. I finansministerens egen pressemelding fra desember 2023 forklares det at «En avgjørelse fra EU-domstolen om allmennhetens tilgang til opplysninger i registeret, har skapt usikkerhet og komplisert arbeidet med utrulling av registeret.». Høringsfristen for finansdepartementets forslag for å få registeret i funksjon var 19. januar 2024.

 

Kilder:

Regjeringen, Pressemelding 19.01.2024. «Næringsministeren lanserer fempunktsplan for å skape større åpenhet om aksjeeiere».

Regjeringen, Åpenhet og aksjer 22.01.2024. “Næringsministerens presentasjon om åpenhet og aksjer”.