Artikler sep 11, 2023 2 minutter

Krav om etterinnmelding i tjenestepensjonsordning foreldes etter foreldelseslovens alminnelige regler

Del nyhetsinnlegget

Fant du dette nyhetsinnlegget nyttig? Da hadde vi satt pris på at du deler det videre i sosiale medier.

Høyesterett har i sak HR-2023-1637 tatt stilling til et viktig prinsippspørsmål om foreldelse av krav om etterinnmelding (og premieinnbetaling) i tjenestepensjonsordninger.

Spørsmålet i saken var om Tromsøysund (kirke)sokn pliktet å etterinnmelde en musiker i soknets tjenestepensjonsordning med virkning fra 1. januar 2013. Bakgrunnen for tvisten var at lagmannsretten hadde kommet til at musikeren var å anse som arbeidstaker og ansatt i soknet, og at han derfor skulle ha vært meldt inn i soknets tjenestepensjonsordning fra januar 2013. Lagmannsretten hadde også kommet til at soknets plikt til å melde musikeren inn i tjenestepensjonsordningen, og dermed også plikten til å betale pensjonspremie, ikke var en fordring som foreldes etter foreldelsesloven. I prinsippet kunne slike krav etter lagmannsrettens syn dermed aldri bortfalle som foreldet.

Høyesterett kom til at lagmannsretten tok feil, og at soknets plikt til å melde ansatte inn i tjenestepensjonsordningen foreldes løpende etter foreldelsesloven § 3, jf. § 1. Høyesterett la avgjørende vekt på lovens ordlyd som sier at loven gjelder for «Fordringer på penger eller andre ytelser (…)». Høyesterett la særlig vekt på at den dominerende virkningen av innmeldingen var at soknet ble forpliktet til å etterbetale pensjonspremier som dekker medlemsperioden tilbake i tid, og at betaling av pensjonspremier er en pengeytelse. Høyesteretts standpunkt er i tråd med en høyesterettsavgjørelse fra 2001 (Rt-2001-905) og med en avgjørelse i Arbeidsretten (ARD-2003-181).

Avgjørelsen er prinsipielt begrunnet og Høyesteretts standpunkt vil ha betydning langt utover den konkrete saken. Det er nå avklart at arbeidstakeres krav på at arbeidsgivere betaler pensjonspremie som den klare hovedregel foreldes etter foreldelseslovens alminnelige regler, dvs. etter 3 år. Det er fortsatt noe usikkerhet om hva som gjelder for lovfestede pensjonsordninger (f.eks. sykepleierpensjonsordningen), men antagelig vil det samme gjelde for disse. For tjenestepensjonsordninger uten premieinnbetaling, f.eks. etter lov om Statens pensjonskasse, vil medlemmenes rettigheter følge direkte av loven. Høyesteretts avgjørelse får derfor ikke betydning for ansattes rettigheter i slike ordninger.