Priser

Salærberegningen skjer med utgangspunkt i en avtalt timesats og medgått tid i hver enkelt sak. Timesatsen vil variere på bakgrunn av sakens kompleksitet og vår spisskompetanse innen det enkelte fagfeltet, og hva slags stilling den aktuelle advokaten eller -fullmektigen har hos oss. De konkrete avtalte timesatsene for hver enkelt klient vil framkomme av oppdragsbekreftelsen vi gir. Det endelige salæret fastsettes etter en helhetsvurdering av oppdraget hvor også sakens resultat hensyntas.

Våre veiledende priser eksklusiv 25 % merverdiavgift er per i dag fra NOK 1 900 til 4 800 per time. Inklusiv merverdiavgift utgjør dette NOK 2 375 til 6 000 per time.

I tillegg til salæret må klientene også dekke utlegg og gebyr, for eksempel til domstolene. I saker der våre klienter har rett til fri rettshjelp, vil statens satser for rettshjelp følges.

Vi fakturerer hver måned, og legger ved et bilag som viser den konkrete time- og salærberegningen.

På forespørsel vil vi i mange saker kunne gi prisoverslag.