Artikler mai 3, 2023 2 minutter

Tips om tips fra Høyesterett

Del nyhetsinnlegget

Fant du dette nyhetsinnlegget nyttig? Da hadde vi satt pris på at du deler det videre i sosiale medier.

Kan arbeidsgivere, i kraft av styringsretten, trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader fra tips som er gitt til arbeidstakere? Dette spørsmålet behandlet Høyesterett rett før påske.

Bakgrunnen for saken og konklusjon

I januar 2019 førte en lovendring til at arbeidsgivere ble forpliktet til å holde oversikt over all tips som betales til arbeidstakerne, innberette til skattemyndighetene hvor mye arbeidstakerne mottar i tips, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift for tipsbeløpet. Begrunnelsen for endringen var blant annet å gjøre det lettere å forhindre skatteunndragelse. Etter anbefaling fra NHO Reiseliv valgte Oslo Plaza Hotel AS og Hotel Bristol AS å gjøre et trekk i tipsutbetalingene til de ansatte. Trekket skulle dekke kostnader til pensjonsinnskudd, feriepenger, arbeidsgiveravgift og administrasjon av tipsordningen.

Flere arbeidstakere som ble berørt av ordningen gikk til sak mot arbeidsgiverne. Det sentrale spørsmålet i saken var om arbeidsgiverne, i kraft av arbeidsgiverens styringsrett, kunne gjøre fradrag i mottatt tips for å dekke arbeidsgiveravgift og kostnader til administrasjon av tipsordningen. Spørsmålet om arbeidsgiverne kunne gjøre fradrag for feriepenger og pensjonsinnskudd ble holdt utenom saken.

I dommen som ble avsagt i april 2023 konkluderte Høyesterett med at arbeidsgiverne ikke kan foreta trekk i tips arbeidstakerne har mottatt for å dekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader. Høyesterett kom til at dette lå utenfor arbeidsgiverens styringsrett. Høyesteretts begrunnelse var flerleddet, og det sentrale var at

  • de ansatte gjennom gavedisposisjonen fra gjestene hadde fått et privatrettslig krav på tipsen
  • at trekket var i strid med kundens gaveformål
  • at trekkordningen ikke hadde til formål å regulere organiseringen av arbeidet men å fordele egne kostnader, og
  • at styringsretten ikke gir arbeidsgiveren rett til ensidig å endre lønn som arbeidstakeren har privatrettslig krav på.

Dommens betydning

Dommen har størst betydning for hotel- og restaurantbransjen, hvor tipsordninger har lang tradisjon og inngår som en integrert og ikke uvesentlig del av de ansattes samlede avlønning. Høyesteretts standpunkt og begrunnelse er likevel ikke begrenset til disse bransjene. Arbeidsgivere som har innført lignende ordninger som Oslo Plaza Hotel AS og Hotel Bristol AS risikerer krav om endring av praksis og tilbakebetaling av for lite utbetalt tips. Det er viktig å merke seg at Høyesterett ikke har tatt stilling til om arbeidsgivere kan forby arbeidstakere å motta tips. Høyesterett har heller ikke tatt stilling til om arbeidsgivere og arbeidstakere kan avtale at arbeidsgiveren kan gjennomføre slike trekk. Spørsmålet ble berørt i saken, men Høyesterett trengte ikke å ta stilling fordi Høyesterett kom til at den aktuelle arbeidstakeren uansett ikke hadde «positivt samtykket» til trekkene. Høyesterett har heller ikke tatt stilling til om arbeidsgivere kan gjøre trekk i tips for utbetaling av feriepenger eller innbetaling av pensjonsinnskudd.