Oppfølging og ivaretakelse av ansatte

Arbeidsmiljøloven og de tilhørende forskriftene stiller en rekke krav til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet. Hovedkravet er at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske helse og velferd.

Arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig.

Videre har arbeidsmiljøloven regler om ansvar, organisering og medvirkning. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for at kravene blir overholdt. Men loven stiller også krav til den enkelte arbeidstakeren. For eksempel må arbeidstakeren bruke påbudt verneutstyr og melde fra hvis vedkommende blir kjent med trakassering på arbeidsplassen. Verneombudet er arbeidstakernes representant i arbeidsmiljøspørsmål, og skal blant annet bidra aktivt i arbeidet med internkontrollsystemene. Virksomheter over en viss størrelse må ha arbeidsmiljøutvalg. Dette skal bestå av representanter for både arbeidsgiveren og arbeidstakerne, og virke for gjennomføringen av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Arbeidsgiveren skal også sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten (internkontroll). Dette arbeidet skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at reglene følges og veilede om kravene som stilles. Tilsynet kan også gjennomføre tilsyn (inspeksjon), gi tvangsmulkt og stanse ulovlige aktiviteter.

Loven stiller krav om at øverste leder i virksomheten, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg gjennomfører nærmere angitt opplæring.

Sykeoppfølging og tilrettelegging

Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven stiller også en rekke krav til oppfølging av og tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Blant annet skal arbeidsgivere i samråd med arbeidstakeren utarbeide en oppfølgingsplan. Dette arbeidet skal starte så tidlig som mulig og følges opp innen nærmere angitte frister.

Hva gjør vi?

  • rådgir arbeidsgiverne om innholdet i kravene til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet
  • rådgir arbeidsgiverne om organiseringen og gjennomføringen av vernearbeidet
  • rådgir arbeidsgiverne om internkontrollarbeidet
  • bistår arbeidsgiverne i oppfølgingen av påstander om brudd på kravene til arbeidsmiljøet, for eksempel ved varslinger
  • holder kurs for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget
  • bistår arbeidsgiverne ved tilsyn
  • bistår arbeidsgiverne med saker der sykeoppfølgingsarbeidet er krevende