Arbeidsrettslige avtaler

Det rettslige grunnlaget for ethvert arbeidsforhold er en avtale. Etter arbeidsmiljøloven plikter også arbeidsgiver å sørge for at alle ansatte har en skriftlig arbeidsavtale, som skal oppdateres dersom det skjer endringer. Et arbeidsforhold har likevel mange særtrekk som skiller det fra andre avtaleforhold. Ett særtrekk er at arbeidsforhold er lovregulert i langt større grad enn andre avtaleforhold. Et annet er at de fleste arbeidsavtaler ikke er tidsbegrenset og at de ofte har lang varighet, kanskje flere tiår. Dette gjør at de skriftlige arbeidsavtalene må suppleres, tolkes og utfylles i langt større grad enn andre avtaler.

Det rettslige grunnlaget for ethvert arbeidsforhold er en avtale.

I arbeidslivet inngås det imidlertid også en rekke andre avtaler enn selve arbeidsavtalen. Det kan være avtaler om taushetsplikt, hjemmekontor, konkurransebegrensninger etter opphør av arbeidsforholdet, incentivavtaler (f.eks. bonus) eller pensjon. Noen av disse avtalene er lovregulert, mens andre ikke er det, og noen inngås med arbeidsgiverselskapet mens andre inngås med f.eks. morselskapet eller et annet selskap i samme konsern som arbeidsgiverselskapet. Variasjonene er store, og problemstillingene som reises kan være varierte.

Mange arbeidsgivere inngår også avtaler som har likhetstrekk med arbeidsavtaler, men som likevel ikke er det. Det kan dreie seg om avtaler om innleie av ansatte (f.eks. vikarer) eller om kjøp av tjenester hvor arbeidskraft og arbeidsprestasjon er et sentralt element. Disse avtalene reiser også mange arbeidsrettslige spørsmål, bl.a. om avtalene er lovlige og om de personene avtalene gjelder har krav på å bli fast ansatt eller egentlig har vært fast ansatt hele tiden.

I tillegg til avtaler som inngås om eller mellom individuelle arbeidstakere, har vi de såkalte kollektive avtalene, dvs. tariffavtalene. Så å si hele offentlige sektor og store deler av privat sektor er bundet av tariffavtaler. Den kollektive avtaleretten er en helt særegen disiplin med egne regler for både tolkning, anvendelse og løsning av tvister knyttet til tariffavtalene.

Homble Solheim har bred erfaring med utforming, fremforhandling og tolkning av avtaler og med tvisteløsning knyttet til avtaler i arbeidslivet.