Tvist og prosess

De fleste arbeidsrettslige spørsmål løses uten at det blir tvist, og de fleste tvister løses utenom rettsapparatet. God dialog og gode beslutningsprosesser er det viktigste verktøyet for arbeidsgivere for å unngå kostbare tvister og rettssaker med sine arbeidstakere og fagforeninger. Men, noen ganger er det nødvendig å få en rettslig avklaring. Uenigheten kan f.eks. dreie seg om prinsipielle spørsmål som har betydning ut over den konkrete saken, eller det kan være at partene rett og slett har uforenlige behov. Blant de arbeidsrettslige tvistene står tvister om oppsigelse og stillingsvern i en særstilling, nettopp fordi partene i slike saker ofte har helt ulike behov. Men også slike saker finner ofte sin løsning gjennom forhandlinger og forliksavtaler.

De fleste arbeidsrettslige spørsmål løses uten at det blir tvist.

Homble Solheim har bred erfaring i tvisteløsning og prosedyre, både i arbeidsrettslige tvister og i andre type tvister. Våre advokater bistår klienter i forhandlinger nærmest på daglig basis og prosederer regelmessig for norske domstoler.